Projekt

Projekt pn.: „Dotacja na Twoją firmę” realizowany jest na terenie całego województwa wielkopolskiego w partnerstwie:

 

 • Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu (Lider projektu),
 • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie (Partner).
 • Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielopolskim  (Partner)

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022

Wartość projektu: 15 837 387,06 PLN

Kwota dofinansowania: 15 045 479,06 PLN, w tym:

 • ze środków UE: 13 461 779,00 PLN
 • ze środków budżetu państwa: 1 583 700,06 PLN

Projekt dla osób powyżej 30 roku życia

Do uczestnictwa w Projekcie zakwalifikowanych zostanie łącznie 460 osób w ramach dwóch edycji projektu, a ostatecznie wsparciem finansowym objętych zostanie 314 Uczestników Projektu mających najlepszy pomysł na biznes i realne szanse jego realizacji

Projekt obejmuje

Formy wsparcia:

 1. Szkolenia pn. „ABC przedsiębiorczości i biznesplan” (40 h/os.) dla 420 osób;
 2. Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 20 528,00 PLN dla 314 osób (wymagane jest wniesienie wkładu własnego (finansowego i/lub rzeczowego) w wysokości 2 522,00 PLN);
 3. Podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1 514,50 PLN netto miesięcznie, wypłacane przez pierwszych dwanaście miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 314 osób;
 4. Dodatkowe wsparcie pomostowe w wysokości 637,50 PLN netto miesięcznie, wypłacane przez pierwszych dwanaście miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 54 osób, które utworzą działalność gospodarczą w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation);
 5. Dodatkowe wsparcie pomostowe w wysokości 637,50 PLN netto miesięcznie, wypłacane przez pierwszych dwanaście miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 54 osób, które utworzą działalność gospodarczą w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE).

W sytuacji, gdy działalność będzie prowadzona zarówno w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation), jak i w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE), wsparcie pomostowe przysługuje w wysokości 637,50 PLN netto miesięcznie (w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę działalność w ramach OZE).

Rekrutacja uczestników:

Rekrutacja osób do udziału w Projekcie (Uczestników projektu), tj. przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych, prowadzona będzie w dwóch naborach:

 • I nabór: od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.;
 • II nabór: od 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.

Rekrutacja będzie składała się z następujących etapów:

 1. Złożenie przez kandydatów Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami
 2. Ocena każdego Formularza przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej
 3. Rozmowa kandydata z członkami Komisji Rekrutacyjnej
 4. Weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego (460 osób, po 230/nabór)
 5. Wybór do dalszego etapu projektu 420 Uczestników projektu (po 210/nabór)
 6. Procedura odwoławcza
 7. Podpisanie umów na udzielenie wsparcia szkoleniowego z 420 Uczestnikami projektu
Cele projektu

Celem głównym projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego poprzez realizację kompleksowych działań, które przyczynią się do utworzenia w Wielkopolsce przez osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo 355 trwałych miejsc pracy (314 nowych działalności gospodarczych: w tym 54 w sektorze OZE i 54 w branżach smart specialisation i 41 dodatkowych miejsc pracy)

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 460 osób (199 kobiet i 261 mężczyzn), powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo wielkopolskie (w tym: 391 osób pracujących, 57 osób bezrobotnych, 12 osób biernych zawodowo) z jednej z poniższych grup:

 • imigranci oraz reemigranci;
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
 • osoby ubogie pracujące;
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
 • bezrobotni  mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
 • osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo  w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z  warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach)

Wg podziału terytorialnego Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie odpowiedzialna jest za realizację działań projektowych skierowanych do 138 osób (w ramach dwóch naborów) zamieszkujących na obszarze następujących powiatów: miasto Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński.

W przypadku zamieszkiwania na obszarze innych powiatów województwa wielkopolskiego prosimy o kontakt z partnerami projektu odpowiedzialnymi za realizację działań na innym terenie:

 • Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu (powiaty: m. Poznań, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski,  obornicki, pilski, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, złotowski) – strona internetowa projektu: www.twojafirma.warp.org.pl
 • Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości (powiaty: miasto Kalisz, miasto Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński) – strona internetowa projektu: www. euro.ctiw.pl/twojafirma

Preferencje

 • osoba pracująca
 • osoba bezrobotna
 • osoba uruchamiająca działalność gospodarczą w ramach Odnawialnych Źródeł Energii lub/i Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
 • planowanie stworzenia co najmniej jednego dodatkowego miejsca pracy

Dokumenty

 Poniżej zaktualizowana dokumentacja dot. etapu rekrutacji – obowiązująca dla II naboru (czerwiec 2021)

 

Dokumenty dotyczące etapu szkoleniowego:

 

 Dokumenty dotyczące wsparcia (aktualizacja dla II naboru) :

Dokumenty dotyczące podpisania umowy wsparcia finansowego (aktualizacja dla II naboru)

 

 

 

Partnerzy

Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
tel. 61 656 35 00
twojafirma@warp.org.pl
twojafirma.warp.org.pl

powiaty: m. Poznań, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, złotowski

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Koninie

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 245 30 95 wew. 28 lub 36
twojafirma@arrkonin.org.pl
twojafirma.arrkonin.org.pl

powiaty: m. Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości

ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 62 736 10 27
twojafirma@euro.citw.pl
ctiw.pl/twojafirma

powiaty: miasto Kalisz, miasto Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński

Słownik pojęć

Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe

definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach), 2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności – specjalistyczne zakwaterowanie wspierane), 3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą), 4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te  osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach;

Biuro projektu

siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późniejszymi zmianami);

Cudzoziemiec

to na stałe mieszkający w danym państwie obywatel obcego pochodzenia lub obywatel należący do mniejszości. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy – każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski;

Dodatkowe miejsce pracy

miejsce pracy utworzone przez uczestnika projektu (osobne od samozatrudnienia) na podstawie umowy o pracę;

Imigrant

osoba nieposiadającą polskiego obywatelstwa, przybyła lub zamierzająca przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzająca wykonywać lub wykonująca pracę na terytorium Polski, w tym zamierzająca podjąć działalność gospodarczą na terytorium Polski. W odniesieniu do pracujących imigrantów nie ma znaczenia rodzaj i okres trwania umowy;

Instytucja Zarządzająca dla Działania 6.3 WRPO 2014+

Zarząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego w Poznaniu;

Miejsce zamieszkania

miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu Cywilnego);

Mniejszości etniczne

karaimska, łemkowska, romska, tatarska.

Mniejszości narodowe

białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.

Obszar inteligentnych specjalizacji (smart specialisation)

branże zidentyfikowane jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branże strategiczne dla regionu (w ramach smart specialisation);

Osoba bezrobotna

osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych.

Osoba bierna zawodowo

osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoby długotrwale bezrobotne

definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:

 • młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy);
 • dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy);
Osoba o niskich kwalifikacjach

osoba posiadająca wykształcenie do ISCED 3 włącznie (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej), zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO);

Osoba odchodząca z rolnictwa i jej rodzina

osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na  odstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174, ze zm.) (KRUS), zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266) (ZUS);

Osoba uboga pracująca

osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (wysokości kryteriów dochodowych podawane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – obecnie dla osoby samotnej: 701,00 PLN, natomiast dla osoby w rodzinie: 528,00 PLN);

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

osoby zagrożone wykluczeniem  społecznym z powodu: niskiego wykształcenia, byli więźniowie, narkomani, bezdomni, wykluczeni z dostępu do  mieszkań, osoby z obszarów wiejskich;

Osoby z niepełnosprawnościami

osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.);

OZE, czyli Odnawialne Źródła Energii

zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii są to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. W przypadku projektów, które zakładają stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) uczestnik projektu powinien prowadzić działalność gospodarczą z wiodącym PKD (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) w ww. sektorze;

Partnerzy projektu

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim

Projekt

oznacza Projekt nr RPWP.06.03.01-30-0005/20 pn.: „Dotacja na Twoją firmę;

Reemigrant

obywatel polski, który przebywał za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, który zamierza powrócić do Polski lub który przebywa na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklaruje chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym działalności gospodarczej) na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci. Reemigrant ubiegający się o wsparcie nie może posiadać zatrudnienia;

Smart specialisation

na podstawie Załącznika nr 5 do Regulaminu Rekrutacji – „Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych, jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation)” oraz na podstawie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020;

Umowa krótkoterminowa

umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy;

Wiek Uczestnika projektu

jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie – tj. od dnia 30 urodzin.

Kontakt

Barbara Wanot

Kierownik Projektu

tel. 63 245 30 95 w. 36
twojafirma@arrkonin.org.pl

Renata Osztynowicz

Doradca klienta

tel. 63 245 30 95 w. 28
twojafirma@arrkonin.org.pl

Katarzyna Jasińska

Doradca klienta

Tel. +48 63 245 30 95 wew 44 
katarzyna.jasinska@arrkonin.org.pl

Biuro projektu

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

ul. Zakładowa 4
62-510 Konin

tel. 63/ 245-30-95 wew. 28, 36 lub 44

czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00

e-mail: twojafirma@arrkonin.org.pl
strona projektu: www.twojafirma.arrkonin.org.pl

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.12.2022r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

DOT. I ORAZ II NABORU: SKŁADKA ZDROWOTNA

W związku z koniecznością złożenia w Biurze Projektu „Oświadczenia dotyczącego rocznego rozliczenia składki zdrowotnej ZUS” zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie ewentualnego wystąpienia niedopłaty/nadpłaty składki...

Skip to content